Ik ben gestopt met doneren. Dat wil zeggen een aantal jaar geleden ben ik gestopt met het doneren aan Nederlandse goede doelen met projecten in Afrika.

Als donateur wist ik eigenlijk niet zo goed welke organisatie ik nu het beste kon steunen.

Alleen al in Nederland zijn er 10.000 goede doelen! Maar ook als professional — ik heb 15 jaar in ontwikkelingssamenwerking gewerkt — kreeg ik…

Donaties rechtstreeks naar goede doelen in Afrika overmaken. Vanaf 7 augustus kan dat via de website van iMPACT direct. Afrikaanse stichtingen bepalen bovendien zelf waaraan het geld wordt besteed en zij delen rechtstreeks updates over hun werk met de donateurs. Hierdoor worden donaties van gulle gevers sneller, goedkoper en effectiever.

www.impactdirect.eu

iMPACT direct

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store