Stoppen met doneren of kan het ook anders?

Als donateur wist ik eigenlijk niet zo goed welke organisatie ik nu het beste kon steunen.

Maar helemaal niks meer doen vond ik ook geen optie.

Dus heb ik zitten denken hoe het anders kan.

Via iMPACT doneer je rechtstreeks aan Afrikaanse goede doelen.

Wat vind jij belangrijk als je een doneert?

Het allerbelangrijkste: dat je doelen steunt die je zelf belangrijk vindt.

--

--

--

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
iMPACT direct

iMPACT direct

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.

More from Medium

Why are Russia and Putin Winning the Economic and Military Wars?

DFOOTY — Football’s coming home!

Shape of the Economy — March

A Remote Viewing Confession