Stoppen met doneren of kan het ook anders?

Als donateur wist ik eigenlijk niet zo goed welke organisatie ik nu het beste kon steunen.

Alleen al in Nederland zijn er 10.000 goede doelen! Maar ook als professional — ik heb 15 jaar in ontwikkelingssamenwerking gewerkt — kreeg ik steeds meer twijfels aan de manier waarop we werkten.

Maar helemaal niks meer doen vond ik ook geen optie.

De wereld wordt wel heel klein als ik alleen goede doelen in de buurt ga steunen. Bovendien, realiseer ik me — misschien wel juist door het vele wonen, werken en reizen in verschillende Afrikaanse landen — dat ik in een van de rijkste landen van de wereld woon.

Dus heb ik zitten denken hoe het anders kan.

Ik was daar nog niet over uit. Totdat Hillary Adongo — een collega uit Bolgatanga, Ghana — me appte en vroeg een donatie te doen voor zijn project om zeep te kopen voor families die daar geen geld voor hebben. Dit was aan het begin van de corona-pandemie.

Via iMPACT doneer je rechtstreeks aan Afrikaanse goede doelen.

Wij zorgen ervoor dat alle goede doelen op de site professioneel en betrouwbaar zijn, en bovendien al goede resultaten hebben laten zien (meer over selectie: https://impactdirect.eu/#faq ).

Wat vind jij belangrijk als je een doneert?

Doneer jij alleen als daar een urgente oproep voor is? Een heleboel Nederlanders hebben een donatie gedaan op giro 555 de afgelopen dagen. In totaal is er 13 miljoen opgehaald voor Beirut!

Het allerbelangrijkste: dat je doelen steunt die je zelf belangrijk vindt.

Probeer eens bewust stil te staan bij wat jou echt raakt? Voor mij is dat wanneer mensen geen gelijke kansen krijgen in het leven.

--

--

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
iMPACT direct

iMPACT direct

iMPACT direct connects a large group of donors to underfunded locally-led NGOs. We strengthen these impactful non-profits by making donating simple and direct.